Návštěvní řád Wellness centra Bruntál

Návštěvní řád se nachází ve vstupním prostoru Wellness centra Bruntál.

Každý návštěvník Wellness centra Bruntál je povinen seznámit se při vstupu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.Sledujte,prosím,i další možné upřesnění provozního řádu a pokynů,pro bezproblémový chod Wellness centra a pobytu všech návštěvníků .

Vstup do prostor areálu Wellness centra Bruntál

*Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a připnout si digitální čip,který jej  opravňuje ke vstupu do  Wellness centra Bruntál.Zodpovídá za ztrátu čipu pod  sankci  500Kč.

*Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu,dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců Wellness centra Bruntál.

*Děti  do  10 let mohou vstoupit do areálu  jen s doprovodem  dospělé osoby.

*Areál nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám,společenským a sportovním organizacím.Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání  veřejnosti zakázáno.Doba a místo vyhrazení bude zveřejněno na pokladně.

*Při naplnění kapacity areálu Wellness centra Bruntál nebude povolen vstup dalších návštěvníkům.

* Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek podle platného ceníku.

*V celém areálu Wellness centra Bruntál platí zákaz kouření.

Vyloučení vstupu do areálu Wellness centra Bruntál

*Děti do věku jednoho roku(s výjimkou organizovaného plavání kojenců,popř.jiných organizovaných aktivit)

*Do areálu Wellness centra nemají přístup osoby trpící vlasovými,kožními  nebo jinými přenosnými chorobami,osoby zahmyzené,osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných  návykových či halucinogenních látek.

*Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou,osoby postižené chrobami  provázenými výtokem,vyrážkami,obvazy na těle,rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu.Osoby postižené kožním onemocněním,které není přenosné,budou do areálu vpuštěni po předložení lékařského potvrzení.

*Do areálu je zakázán vstup zvířatům.

Provozní pokyny pro návštěvníky Wellness centra Bruntál

*Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací  zóně.

*Návštěvní k si odloží své věci do šatní skříňky.

*Za věci odložené mimo uzamčené šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách    provozovatel nezodpovída.Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností.Doporučujeme,aby si návštěvník uložil cenné věci do bezpečnostních schránek u podladen.

*Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru.

*Plavky jsou oděv určený pouze ke koupání  nebo plavání,bez kapes,zipů a jiných kovových prvků.

* Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo v plenkových kalhotkách určených ke koupání.

*Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.

*Při pobytu v bazénové hale dbát pokynů personálu.

*Dodržovat bezpečnostní zásady při  jízdě  na tobogánu.

*V celém areálu Wellness centra je zakázáno běhání a skákání mimo strany bazénu se startovacími bloky.

*Návštěvník je povinen  po ukončení provozní doby opustit  areál.

V areálu Wellness centra Bruntál je přísně zakázáno

*Chovat se způsobem,který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

*Vzájemně se potápět,vrážet a házet druhé do vody,běhat po schodech,skákat z nich a jiných rizikových míst.

*Znečišťovat vodu a ostatní prostory jakýmkoliv způsobem.

*Konzumovat potraviny a nápoje mimo vyznačené prostory.

*Vstupovat do bazénové haly a šaten se žvýkačkou.

*Vnášet do areálu skleněné předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost  návštěvníků.

*Neoprávněné bezdůvodné používání a manipulace s prostředky  určenými k záchraně a provozu Wellness centra Bruntál.

*Stříhání vlasů,nehtů a vousů.

*Bezdůvodné volání o pomoc.

Závěrečná ustanovení

*Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník,který  přes napomenutí zaměstnanců Wellness centra Bruntál nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu,nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

*V nutném případě požádá odpovědný pracovník Městskou policii Bruntál nebo  policii ČR.

Návštěvní řád,zdroj:Wellness centrum Bruntál - veřejně přístupná informace